Tuesday, December 11, 2012

AZTEK


D / (A) G / (A) D / (A) G
(D) A / (D) G / (A) D
D / (A) G / (A) D / (A) G
(D) A / (D) G / (A) D

D     A    G   A  D    A   G
Hold your hand inside my hand
D   A  D  G            A    D
All this gold, all this golden light
D     A    G   A  D    A   G
Tie your woes up into bows
D   A  D  G            A    D
All this gold, all this golden light
Em            G      Em         G   A
Shake at the sound, hail to the crown

D / D / D / D

D     A    G   A  D    A   G
Tell your friends to tell their friends
D   A  D  G            A    D
All this gold, all this golden light
D     A    G   A  D    A   G
Sun above I long, long long for your warmth
D   A  D  G            A    D
All this gold, all this golden light
Em           G (F#m Fm) Em         G   A
Shake at the sound, hail to the crown

D / D / D / D

D/F#  G       D/F#  G     D/F#  G  
Your heart, your heart, your heart
D/F#  G   D/F#  G     A
Don't let it turn to rust
D/F#  G       D/F#  G     D/F#  G
They'll come, they'll come, they'll come
D/F#  G   D/F#  G     A
But never conquer us

D / D / D / D

D  A G A D A G
Whoa-oa-oa-oa
D   A  D  G            A    D
All this gold, all this golden light
D  A G A D A G
Whoa-oa-oa-oa
D   A  D  G            A    D
All this gold, all this golden light
Em            G      Em          G   A
Shake at the sound, hail to the lalalalala

D / D / D / D

D  A G A D A G
Whoa-oa-oa-oa
D   A  D  G            A    D
All this gold, all this golden light

D / D / D / D
.